6 highlights gezond en veilig werken

19 september 2013

Sociale partners zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken over veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat benadrukt het kabinet in de op Prinsjesdag bekendgemaakte plannen voor 2014.

De belangrijke items zijn het komende jaar:

Bestrijden van schijnconstructies
Schijnconstructies zorgen in toenemende mate voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting en is daarom ongewenst. In het sociaal akkoord zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld om dit intensiever aan te pakken met een actieplan.

Aanpak psychosociale arbeidsbelasting
Eind 2013 is een plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting klaar. Dit plan was al aangekondigd in de reactie op het SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Doelstelling is het bewustmaken van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en het stimuleren van werkgevers en werknemers tot het nemen van maatregelen. In 2014 starten de activiteiten van het plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting. Voor dit onderwerp is in 2014 een bedrag van 0,3 miljoen euro beschikbaar.

Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg
In 2014 brengt de SER advies uit over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg in reactie op de adviesaanvraag van juli 2013. Het achterliggend doel van de adviesaanvraag is om een aantal eerder geconstateerde knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat hier om de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en de samenwerking met de reguliere zorg (zoals huisartsen) en het gebrek aan kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg. Naar aanleiding van het advies volgt in 2014 een kabinetsreactie.

Zelfregulering
Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het actieplan Gezond Bedrijf. Doel hiervan is het bevorderen van de gezondheid van werknemers, zodat ze vitaal en productief kunnen blijven tot hun pensioen. Het actieplan richt zich op het ondersteunen van vooral mkb-bedrijven, met het accent op het beperken van psychische en fysieke (over)belasting, het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Voor het programma Arbo2020/Zelfregulering heeft het kabinet 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om het (financieel) ondersteunen van branches en groepen bedrijven bij het ontwikkelen en/of implementeren van (duurzame) instrumenten van zelfregulering op het terrein van gezond en veilig werken. Het kabinet wil dat partijen meer dan nu zelf het initiatief nemen om veilig en gezond werken te verhogen.
In 2014 ligt de focus op het identificeren van goede praktijken en het verbreden hiervan naar andere branches en bedrijven en het uitvoeren van proefprojecten, die zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van kansrijke nieuwe instrumenten van zelfregulering.

Voorlichting
In het kader van onderzoek en voorlichting gaat circa 3,5 miljoen euro subsidie naar het RIVM en is 0,75 miljoen euro beschikbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Een bedrag van 0,7 miljoen euro is bestemd voor het Arboportaal.

Cijfers en handhaving
Het percentage arbeidsongevallen onder werknemers dat verzuim tot gevolg heeft is met 0,2 gedaald van 3,2 procent in 2010 tot 3,0 in 2012. Ten opzichte van 2011 doet zich een lichte stijging voor. Het percentage ziekteverzuim is licht gedaald van 4,2 in 2011 naar 4,0 in 2012. Het aantal ongevallen met gevaarlijke stoffen schommelt de laatste jaren tussen de 1 en 3.
Het toezicht van de Inspectie SZW op gezond en veilig werken is risicogericht. Er wordt vooral geinspecteerd in branches en bedrijven waar de arbeidsuitval hoger en naleving van wet- en regelgeving slechter is.
De Inspectie SZW pakt in het domein arbeidsmarkt illegale arbeid, onderbetaling, pseudo-zzp’ers en misbruik van de notificatieregeling aan om zo verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie te bestrijden. Insteek is het verbeteren van de naleving in bedrijfstakken waar werkgevers de Wav, de WML en de Waadi meer dan gemiddeld overtreden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bedrijfstakgerichte aandachtsgebieden, interventieteams en overstijgende thema’s.
Voor het bestrijden van schijnconstructies is in 2014 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent concreet dat er in 2014 vijftien extra inspecteurs worden ingezet. Verder werkt de Inspectie aan verbetering van de handhaving door middel van informatie-uitwisseling en samenwerking.
Daartentegen neemt het geraamde aantal inspecties en onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden de komende tijd verder af: van 18.218 in 2013 tot 17.500 in 2014. Dat geldt ook voor het geraamde aantal inspecties en onderzoeken binnen bedrijven die vallen onder het besluit risico’s en zware ongevallen: 448 in 2013 respectievelijk 445 in 2014.

Auteur:Redactie | 17-09-2013 |

Arbonieuws en blog

05 augustus 2018
Ziek van werken in de warmte
02 maart 2017
DUURZAME INZETBAARHEID
14 januari 2017
Werken aan de werkhouding
13 oktober 2016
Vijf tips voor thuiswerken
19 september 2014
Bescherm de leerling
18 maart 2014
Bent u RI&E plichtig?
19 december 2013
TIL ER NIET TE ZWAAR AAN
08 oktober 2013
Controle over je werkplek
10 maart 2013
CHECK JE WERKPLEK
24 november 2012
Klachten door gamen
06 november 2012
DE VIESTE PLEKKEN OP KANTOOR
07 augustus 2012
Vertrouwenspersoon
24 juli 2012
Onnodig ziekteverzuim
23 juli 2012
Afstandhouder ladder
04 juli 2012
Zweden werken gezonder
07 juni 2012
Tablets en werkhouding
05 juni 2012
Zwangerschap en werk

Contact             Sitemap


MW Arbo Support

Hunenbaan 5

7822 EC Emmen


Tel 0654395088

info@mwarbosupport.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09:00 - 18:00